สำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ยุติธรรมวิถีไท เทิดไท้องค์ราชัน

  
     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดงาน ยุติธรรมวิถีไท เทิดไท้องค์ราชัน ในโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อเปิดช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานยุติธรรม
นายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ยุติธรรมวิถีไท เทิดไท้องค์ราชัน ในโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเทิดไท้ องค์ราชัน และการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง กลไก ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสู่สังคมที่ยุติธรรม ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตอาสาด้านความยุติธรรม เสริมสร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคย และปฏิสัมพันธ์ที่ดี เปิดช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานยุติธรรม ทั้งระหว่างประชาชนกับองค์กรภาครัฐ และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้มีศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน เพิ่มขีดความสามารถให้มีศักยภาพที่สามารถให้มีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อมุ่งส่งเสริมบทบาท และความเข้มแข็งกลไกของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและรวมพลังยุติธรรมชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สู่ความเข้มแข็งของศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ
ในงานดังกล่าว จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงเฉลิมพระเกียรติชุด เฉลิมพระเกียรติ ราชสดุดี พระบารมี เกริกฟ้า ปกเกล้าชาวล้านนา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง รวมพลังสร้างสังคมสู่ความยุติธรรม โดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และการอภิปราย เรื่อง ยุติธรรมวิถีไท ถักทอสายในสมานฉันท์ โดยนายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
 
28 มิถุนายน 2556 , 16:16 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่