ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
นายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกดปุ่มเปิดป้ายที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ร่วมเปิดที่ทำการ ณ บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2526 และที่ทำการแห่งแรกอยู่ภายในอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมการคุมประพฤติในระหว่างการพักการลงโทษ การคุ้มประพฤติเด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้ผู้กระทำผิดในคดีอาญาได้แก้ไขปรับปรุงตนเอง ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ให้ผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษา เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง กรมคุมประพฤติมีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีเป้าหมายหลักในการดำเนินการคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติจะนำนวัตกรรมเข้าสู่งานยุติธรรม คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกระจายความยุติธรรมทุกด้านของกรมคุมประพฤติให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในการเปิดสำนักงานคุมประพฤติแห่งนี้ จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากสำนักงานคุมประพฤติยิ่งขึ้น
สำหรับการจัดสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ ก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น หลังคาทรงล้านนา ออกแบบโดยกองออกแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและควบคุมงานโดยสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งบประมาณจัดสร้างจัดสร้างทั้งสิ้น 9 ล้าน 7 แสน 8 หมื่น 6 พันบาทถ้วน
 
28 มิถุนายน 2556 , 16:17 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่