จังหวัดเชียงใหม่ ความสำคัญกับสถานการณ์ไข้เลือดอออก และการเตรียมป้องกันหมอกควัน ไฟป่าก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งหน้า

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไข้เลือดอออก ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี และการเตรียมป้องกันหมอกควัน ไฟป่าก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งหน้า
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2556 โดยได้เน้นย้ำถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในช่วงฤดูแล้งและส่งผลให้บรรยากาศด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ซบเซานั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมแผนงานป้องกันไว้ล่วงหน้าหรือก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งที่จะเกิดวิกฤตหมอกควันและไฟป่า ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกมอบหมายให้โรงพยาบาล และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำเรื่องยุงลายมาเป็นวาระในการรณรงค์เพื่อมิให้เกิดการระบาดของโรคซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี นั้น นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบันว่า ขณะนี้มีการปลูกแล้วในพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการปลูกมากสุดที่อำเภอเชียงดาว เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ สำหรับการเปิดตัวโครงการในปี 2556 เบื้องต้นกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ บ้านผาจุก หมู่ที่ 5 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า เนื้อที่ 50 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนะให้จัดทำ Work shop เพื่อหาข้อสรุปในการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบทั้งการเพาะพันธุ์กล้า หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาหลังจากที่มีการปลูกแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะพันธุ์กล้าตามเจตนารมณ์ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนต่อไป
 
28 มิถุนายน 2556 , 16:17 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่