ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบประสิทธิภาพประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงที่สร้างแล้วเสร็จแล้ว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบประสิทธิภาพประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงที่สร้างแล้วเสร็จแล้ว สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างครบวงจร
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมการทดสอบปล่อยน้ำผ่านประตูระบายน้ำดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการขุดลอกลำน้ำปิงระยะทาง 300 กิโลเมตร การทำพนังกั้นน้ำเสริมไม่ให้น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจ โดยได้เริ่มทดลองสอบเทียบอาคารประตูระบายน้ำ โดยปัญหาที่พบคือมาผักตบชวาจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะนำเครื่องจักรลงเก็บและนำไปย่อยสลายทำปุ๋ย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 วัน ขณะที่ฝายเก่าทั้งสามฝาย คือ ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาล ก็อยู่ใต้ท้องน้ำ เมื่อมีประตูระบายน้ำนี้แล้วจะส่งผลให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงแล้ง ประชาชนกว่า 50,000 ครัวเรือน ได้ประโยชน์ เมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลาก ก็จะระบายน้ำได้เร็วที่สุดที่ 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง สารภี หางดง และสันป่าตอง พื้นที่เกษตรนับแสนไร่จะได้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำดังกล่าว สามารถปลูกพืชได้หลายครั้งในรอบปี ขณะเดียวกันยังปล่อยน้ำให้แก่เกษตรกรหลังฝายได้เหมือนเดิมในอัตรา 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะมีการตั้งคณะกรรมการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
สำหรับประตูระบายน้ำดังกล่าวยังเหลือขั้นตอนการปรับภูมิทัศน์อีกเล็กน้อย ส่วนด้านเทคนิคและการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ในอนาคตอาจจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาจจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น โดยจะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด
 
29 มิถุนายน 2556 , 16:37 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่