พิธีเททองหล่อพระพุทธนิรสรรพภัยและพระไพรีพินาศ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นศูนย์รวมจิตใจให้พี่น้อง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  
     คณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนิรสรรพภัยและพระไพรีพินาศ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นศูนย์รวมจิตใจให้พี่น้อง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อพระพุทธนิรสรรพภัยและพระไพรีพินาศ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มูลนิธิรักษ์แผ่นดินไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่อาศัยอยู่หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานชื่อพระพุทธนิรสรรพภัย ซึ่งหมายถึงไร้ซึ่งภัยอันตรายทั้งปวง โดยพระพุทธรูปทั้งหมดจะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชน และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ 45 องค์มาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้สักการบูชาที่พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา 100 ปี
 
29 มิถุนายน 2556 , 17:17 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่