จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

  
     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 และจังหวัดเชียงใหม่ของดเว้นการฆ่าสัตว์ การซื้อขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาดังกล่าว
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก โดยพุทธศาสนิกชนสามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะและถวายพุทธบูชา ได้แก่ การละเว้นทำความชั่ว มุ่งทำแต่ความดี และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อีกทั้ง วันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จะเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาท อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนกำหนด 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยจะมีกิจกรรม ประกอบด้วย การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมทุนการศึกษาและพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรสมาทานศีลฟังเทศน์ ณ วัดใกล้บ้าน
ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมืองดเว้นการฆ่าสัตว์ การซื้อขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือสถานบริการหยุดกิจการในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2 วัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 
30 มิถุนายน 2556 , 11:11 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่