ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติภารกิจจัดทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม
นายทรง กลิ่นประทุม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนมีน้อยในช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในเขตตอนกลางของภาคเหนือ ได้แก่ อำเภอเมือง สอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ และเด่นชัย จังหวัดแพร่ อำเภอเถิน แม่เมาะ และงาว จังหวัดลำปาง อำเภอฮอด จอมทอง สะเมิง สันป่าตอง แม่แตง แม่แจ่ม แม่อาย และดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับเป็นนโยบายเร่งด่วนของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้ทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือในทุกโอกาส และเนื่องจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดพิษณุโลก และ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดตาก ติดภารกิจต้องดูแลพื้นที่ทำการเพาะปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และภารกิจการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะปริมาณฝนน้อย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีก 1 แห่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เพื่อปฏิบัติภารกิจจัดทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ และจัดทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในเขตภาคเหนือตอนกลางและตอนบนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือที่มีความเดือดร้อนติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 5051 และ 0 5327 4647
 
30 มิถุนายน 2556 , 11:16 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่