จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเวียนการปรับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56

  
     จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเวียนการปรับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 โดยปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าร้อยละ 100 เป็นราคาตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ให้ปรับลดร้อยละ 20 จากราคาเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้แจ้งผลการประชุมหารือภายในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง กำกับดูแลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ซึ่งเห็นชอบให้ปรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 โดยใช้ต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังเฉลี่ยเป็นฐานในการคำนวณบวกเพิ่มผลตอบแทนเกษตรกรอีกประมาณร้อยละ 40 โดยให้ปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าร้อยละ 100 เป็นราคาตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ให้ปรับลดร้อยละ 20 จากราคาเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป นอกจากนั้น ยังได้เห็นชอบให้จำกัดวงเงินรับจำนำของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน จากเดิมไม่จำกัดจำนวนเป็นไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท และให้มีการชะลอการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมการสำหรับการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นและเพื่อรองรับปริมาณข้าวที่จะรับจำนำโดยไม่เกินกรอบที่ กขช.และ ครม.อนุมัติไว้ เห็นควรกำหนดปริมาณสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนสิ้นสุดระยะเวลารับจำนำ วันที่ 15 กันยายน 2556 ให้ อคส.รับจำนำได้ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านตัน เฉลี่ยไม่เกินวันละ 20,000 ตัน และ อ.ต.ก.ไม่เกินจำนวน 5 แสนตัน เฉลี่ยไม่เกินวันละ 5,000 ตัน ทั้งนี้ ต้องไปบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยดำเนินการรับจำนำ และให้มีการปิดจุดนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการดังกล่าวให้นายอำเภอทุกอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเกษตรกรในพื้นที่ทราบแล้ว
ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากองค์การคลังสินค้าให้ดำเนินการเปิดจุดรับจำนำข้าวทั้งโรงสีในพื้นที่และโรงสีนอกพื้นที่ได้ตามปกติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่ยังเก็บเกี่ยวไม่แล้วเสร็จ โดยได้ยกเลิกการชะลอการรับจำนำข้าวเปลือก และการกำหนดปริมาณสูงสุดตามที่กำหนดไว้ตามมติ กขช. โดยเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำได้ตามปกติ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบว่า ขณะนี้ เกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกมาจำนำ ณ จุดรับจำนำโรงสีในพื้นที่และจุดรับจำนำโรงสีนอกพื้นที่ที่เปิดจุดรับจำนำอยู่ได้ตามปกติ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการระดับจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2659-61
 
30 มิถุนายน 2556 , 11:21 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่