จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยอาหาร เพื่อชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม

  
     จังหวัดเชียงใหม่ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยอาหาร ชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ และแผงลอยอาหาร
ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายที่จะทยอยปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยอาหาร จึงต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อชดเชยผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือชดเชยอย่างทั่วถึง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์การดำเนินการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นร้านอาหารขนาดเล็กหรือร้านค้าที่มีผนัง พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร หรือ ผู้ค้าหาบเร่ คือ ผู้ค้าที่ไม่มีที่ตั้งขายประจำ ลักษณะเวียนขายเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ ผู้ค้าประเภทแผงลอย คือ ลักษณะของร้านที่มีที่ตั้งร้านเป็นประจำ อาจเป็นรถเข็น หรือรถยนต์ ที่มีท้ายขายของ มีโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งทาน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน ให้ดำเนินการ คือ เตรียมเอกสาร ประกอบด้วย แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และแบบรับรองผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ขอรับแบบได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้า หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.moc.go.th/chiangmai www.dbd.go.th/chiangmai www.dit.go.th/chiangmai และ www.chiangmai.energy.go.th และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองการเป็นผู้ประกอบการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปกครองในพื้นที่ และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ถ้ามี) และติดต่อยื่นหลักฐานได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2668-9 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2736-9 และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2660-1 ระยะเวลาลงทะเบียนในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
 
30 มิถุนายน 2556 , 14:21 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่