9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประชุมถอดบทเรียนเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน

  
    ตัวแทน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประชุมถอดบทเรียนเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางมาตรการรองรับในปี 2557
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัญหาหมอกควันมีแนวโน้มทวีความรุนแรง นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดไฟป่าและหมอกควันรุนแรงในช่วงหน้าแล้งต้นปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การประชุมดังกล่าวจะเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของมาตรการ ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในปี 2557 และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า ปี 2556 มีวันที่ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 46 วัน ซึ่งการแก้ปัญหาในภาพรวมลดลงจากปี 2555 ในอัตรา 1 ใน 3 แต่ก็ยังไม่น่าพอใจ การประชุมดังกล่าวเพื่อทบทวนมาตรการทั้ง 8 ข้อที่ปฏิบัติมาว่ายังได้ผลหรือต้องเพิ่มเติม และพบว่าในช่วง 100 วันอันตรายยังมีการเผาในพื้นที่ ขณะที่มาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายยังไม่จริงจัง รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังต้องมีความต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหา ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะนำข้อสรุปไปปรับปรุงมาตรการทำงานและนำเสนอคณะกรรมการไฟป่าแห่งชาติเพื่อนำเสนอรัฐบาลออกมาตรการต่อไป
ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 จะมีการประชุมอนุกรรมการอาเซียนตอนล่างเรื่องเกี่ยวกับมลพิษหมอกควันข้ามประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมทั้งระดับเจ้าหน้าที่และระดับรัฐมนตรี
 
1 กรกฎาคม 2556 , 15:15 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่