มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วางนโยบายป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัย

  
    มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วางนโยบายป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแกนนำรณรงค์ป้องกัน ระดมทุกฝ่ายร่วมทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้นักศึกษาและบุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งว่า ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 จำนวน 34 ราย เป็นนักศึกษา 29 ราย บุคลากร 5 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) จำนวนดังกล่าวถือว่าในปีนี้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยจัดกิจกรรมรับน้องจิตอาสา นำนักศึกษาน้องใหม่ดูแลสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยในแหล่งน้ำนิ่ง น้ำขัง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้ยุงไปวางไข่ได้ ทั้งยัง ได้ประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบริเวณหอพัก คณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม และยังได้จัดตั้งแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในคณะ หน่วยงานต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ เข้าใจ วิธีการป้องกันและอันตรายของโรคไข้เลือดออก สำรวจสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการแจกทรายอะเบทเพื่อนำไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง ส่วนในหอพักนักศึกษา ได้มีการประชุมผู้ปกครองหอพัก ตัวแทนนักศึกษาหอพัก และยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไข้เลือดออกตามหอพักนักศึกษาว่า หากใครมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ แต่ไม่มีน้ำมูก ไอ จามคัดจมูก ให้รีบไปพบแพทย์ และให้นักศึกษาออกมาช่วยกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมโดยรอบหอพักนักศึกษา เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย
 
1 กรกฎาคม 2556 , 15:42 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่