จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดทอดถวายวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2554-2558 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง ได้ดำเนินโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้คนไทยเกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม โดยปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์เป็นจำนวน 8 ล้าน 4 แสนต้น ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป โดยมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ได้รับทราบและเห็นชอบให้สนับสนุนโครงการ โดยขอให้วัดทั่วประเทศร่วมใจกันส่งเสรมการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของวัดในแต่ละท้องถิ่น และให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในโครงการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากมติของมหาเถรสมาคมดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนชาวเชียงใหม่ กำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคี รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จัดซื้อต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ต้นละ 184 บาท โดยขอเชิญชวนทุกภาคส่วน รวมถึงพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาโดยทั่วกัน โดยติดต่อขอร่วมทำบุญได้ที่กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2671 หมายเลขโทรสาร 0 5311 2672
 
1 กรกฎาคม 2556 , 15:43 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่