ตัวแทน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเสนอแนวทางแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน

  
     ตัวแทน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเสนอแนวทางแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใช้สื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จัดงบประมาณและอุปกรณ์ลงพื้นที่ให้พร้อม
ในการประชุมถอดบทเรียนและเตรียมวางแนวทางแก้ปัญหามลพิษหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากจังหวัดต่าง ๆ ได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ได้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย สำหรับมาตรการที่ไม่ให้มีการเผาในห้วงระยะเวลาที่กำหนด เห็นว่าควรมีการทำความเข้าใจกับเครือข่ายทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความร่วมมือไม่ให้เผาในพื้นที่ และควรทบทวนมาตรการห้ามเผาว่าตรงกับฤดูกาลทำการเกษตรหรือไม่ตามความเหมาะสม อีกทั้งส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นทดแทน ของป่าที่ชาวบ้านไปหาในป่า การป้องกันแก้ปัญหาหมอกควัน ควรมีเครื่องมือวัดว่าได้ผลหรือไม่ มีตัวชี้วัดว่าเหมาะสมกับฤดูกาลและพื้นที่ หรืออุปกรณ์ที่มีหรือไม่ ส่งเสริมให้มีเครื่องมือที่พร้อมในทุกพื้นที่ ทั้งอุปกรณ์ดับไฟและเครื่องมือสื่อสาร โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างภูมิปัญญาของพื้นที่ จัดงบประมาณลงไปสนับสนุนเพื่อให้ท้องถิ่นร่วมกำหนดว่าจะทำอะไรบ้าง โดยสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจและเครือข่ายอาสาสมัครที่มีอยู่เดิม เพื่อสนับสนุนงานในพื้นที่ ทั้งนี้ต้องการสื่อสารในพื้นที่และภาพรวม ใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการสื่อสารในภาพรวมต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ โดยการแจ้งเตือนหมอกควัน ควรสร้างกลไกในวิธีที่ง่าย เช่น ให้คนในพื้นที่สามารถใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่ายเป็น ควรมีความชัดเจนในการแจ้งเตือน มีทิศทางของข่าวสารในแนวทางเดียวกันมีจัดตั้งศูนย์อำนวยการ มีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เนื่องจากภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น ควรสนับสนุนให้เพื่อนบ้านมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนเหมือนที่ประเทศไทยทำ จะได้ร่วมแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้รับในวันนี้จะนำไปสรุปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการไฟป่าแห่งชาติเพื่อสรุปเสนอรัฐบาลแก้ไขปรับปรุงมาตรการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ และออกเป็นมาตรการเพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป
 
1 กรกฎาคม 2556 , 16:53 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่