จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางทางการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ปี 2557

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้ดำเนินการกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป ในปี 2557 และต้องเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาล่วงหน้า เพราะส่งผลกระทบทุกปี
นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง แนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2557 ได้แก่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดชุดปฏิบัติการในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านขอความร่วมมือผู้นำชุมชน สอดส่อง ดูแล เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ปลูกจิตสำนึกของประชาชน สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่ายในทุกระดับ ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเวทีสานเสวนาของกลุ่ม รวมปฏิญญาและร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือการดับไฟป่า และค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครให้ครบตามจำนวนชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,002 หมู่บ้าน
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวย้ำว่า ปัญหาหมอกควันได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ทุกปี การประชุมก็เพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤตปัญหา ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายร่วมด้วย ทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งในชุมชนเมืองและอำเภอรอบนอก สำหรับ กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้น ในปี 2556 มีเงินเข้ากองทุนกว่า 700,000 บาท นั้น ปี 2557 ต้องดำเนินต่อไป เพราะการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ยังขาดงบประมาณอยู่มาก
นอกจากนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2557 ต้องแนะแนวทางเลือกอาชีพอื่นให้ชาวบ้าน มีบทลงโทษที่ชัดเจน พัฒนาความร่วมมือ สร้างภาคีเครือข่ายเฉพาะกลุ่ม จัดทำแผนทำฝนเทียม สร้างแหล่งน้ำ หรือฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ส่งเสริมการแยกขยะ นำขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักหรือรีไซเคิล
 
2 กรกฎาคม 2556 , 16:11 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท.เชียงใหม่