วุฒิอาสาธนาคารสมอง เตรียมจัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  
     การประชุมการเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เตรียมนำเสนอแนวทางทรงงานและพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 : ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนเชียงใหม่-ลำปาง เจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ของประเทศ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศสู่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
นายพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์กรวุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในการช่วยคิด ช่วยทำ ชี้นำและติดตามผลงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นให้ความสำคัญด้านการนำคุณธรรม น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ แนวทางทรงงานและพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ตั้งในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นชนบท มานำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิอาสาฯ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับ กิจกรรมที่จะจัดขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศสู่จังหวัดภาคเหนือ และนำเสนอการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนของวุฒิอาสาภาคเหนือ เป็นต้น
 
2 กรกฎาคม 2556 , 16:48 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่