จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วนสนับสนุนการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถยื่นเสนอโครงการได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีความสมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในระดับรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง โดยนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้ ดังนั้นจึงเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถยื่นเสนอโครงการได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 1050 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ และตรวจสอบโครงการฯ ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการฯ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ (www.Chiangmai.go.th) ที่มุมราชการ เลือกหัวข้อยุทธศาสตร์จังหวัด
 
4 กรกฎาคม 2556 , 14:28 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่