จังหวัดเชียงใหม่ รวมปริมาณการรับจำนำข้าว ทั้ง 2 รอบ มีกว่า 231,680 ตัน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ รวมปริมาณการรับจำนำข้าว ทั้ง 2 รอบ มีกว่า 231,680 ตัน พื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2555/56 ครอบคลุม เกษตรกร จำนวน 19,795 ราย
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จึงได้กำหนดให้มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น มีอำนาจต่อรองในการจำหน่ายข้าวและยกระดับรายได้ ลดช่องว่างรายได้ รวมทั้ง เป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของการบริโภค รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศและการพึ่งพาตนเอง
การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งได้เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 จำนวน 29 แห่ง เป็นโรงสีในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง ยังเปิดดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง และโรงสีนอกพื้นที่ จำนวน 21 แห่ง เปิดดำเนินการ 5 แห่ง ผลการรับจำนำ แยกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระยะจำนำ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 จำนวนใบประทวน 32,564 ฉบับ แยกเป็นโรงสีในพื้นที่ 14,564 ฉบับ โรงสีนอกพื้นที่ 18,072 ฉบับ ปริมาณข้าวที่รับจำนำกว่า 128,000 ตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิกว่า 9,700 ตัน ข้าวเหนียวร้อยละ 10 เมล็ดยาว 18,000 ตัน รอบที่ 2 ระยะเวลารับจำนำ 1 เมษายน 2556 – 15 กันยายน 2556 จำนวนใบประทวน รวม 27,056 ฉบับ แยกเป็น โรงสีในพื้นที่ 4,294 ฉบับ โรงสีนอกพื้นที่ อคส. 21,228 ฉบับ โรงสีนอกพื้นที่ อตก. 1,534 ฉบับ ปริมาณข้าวที่รับจำนำกว่า 103,000 ตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 1,307 ตัน ข้าวเหนียวร้อยละ 10 เมล็ดยาว 101,000 ตัน ข้าวปทุมกว่า 2 ตัน รวมปริมาณการรับจำนำทั้ง 2 รอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 231,680.14 ตัน พื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2555/56 รอบ 1 พื้นที่ปลูก จำนวน 455,428 ไร่ ผลผลิต จำนวน 279,088 ตัน รอบ 2 พื้นที่ปลูก 170,697 ไร่ ผลผลิตคาดว่าจะได้รับ 122,074 ตัน เกษตรกร จำนวน 19,795 ราย
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีผลผลิตข้าวที่ค้างอยู่ในมือเกษตรกรไม่เกินร้อยละ 8 และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายโรงสีข้าว 5 จุด โกดัง 5 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด 1 จุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อำเภอฝาง 1 จุด โรงสีข้าวสมคิดหนองตุ้ม สาขา 2 อำเภอแม่อาย 3 จุด ได้แก่ คลังวัชระกิจ หลังที่ 1 คลังวัชระกิจ และคลังยวงคำ และอำเภอพร้าว 5 จุด ได้แก่ โรงสีรุ่งรัตน์ สุชนสมบัติ คลังรุ่งเจริญพืชผล หลังที่ 1 คลังรุ่งเจริญพืชผล หลังที่ 3 คลังเกรียงไกรการเกษตร หลังที่ 1 และสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ผลการตรวจของชุดปฏิบัติการทั้ง 10 ชุด ปรากฏว่า มีปริมาณข้าวครบถ้วน ถูกต้อง ทุกโรงสีข้าว โกดัง
 
4 กรกฎาคม 2556 , 14:29 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่