ภาคีด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมระดมความคิดเห็น จัดทำรูปแบบ แนวทางการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ย้ำชัด ปัญหาเด็กและเยาวชนของไทย ยังต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
นายเสรีย์ วัชรถาวรชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงความสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรูปแบบ แนวทางการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ มีสภาพสังคมที่เจริญเติบโตทุกด้าน ส่งผลให้มีปัญหาทางสังคมมาก ส่วนเรื่องเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องดูแล เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่จะเป็นกำลังของชาติ หากมีแผนที่ไม่รัดกุมหรือดีพอ ทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอาจจะไปสู่จุดมุ่งหมายของประเทศที่ตั้งไว้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 4 ภูมิภาค ที่จะทำเป็นแผนแม่บทมองทิศทางในการพัฒนาเด็ก โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาระดมความคิดเห็นถึงแผนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน มีจำนวนเด็กและเยาวชนในประเทศไทย สูงถึงร้อยละ 35 ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นเด็กกว่า 14 ล้านคน เยาวชนกว่า 7 ล้านคน ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่มากและน่าเป็นห่วงที่สุด ทั้งปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยอันสมควร ถูกหลอกไปใช้แรงงาน ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC)
 
4 กรกฎาคม 2556 , 16:07 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่