สัมมนา ปัญหาเครดิตบูโร บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

  
    คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา จัดสัมมนา ปัญหาเครดิตบูโร บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ........
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง ปัญหาเครดิตบูโร บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข ณ โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด มีตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมสัมมนาจำนวนมาก ในงานดังกล่าวมีการอภิปรายเรื่องปัญหาเครดิตบูโร หนี้บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบัตรเครดิตและการแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร
นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณกล่าวว่าบัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนและในอนาคต โดยพบว่าปัจจุบันประชาชนคนเดียวมีบัตรเครดิตหลายใบ มีหนี้เพิ่มและถูกติดตามหนี้อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งอัตราค่าดอกเบี้ยที่แพง หลายคนต้องผิดนัดชำระหนี้ และส่งผลต่อการขอเครดิตในภายภาคหน้า ขณะนี้ได้มีการออกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ.... เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะได้นำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาต่อไป
ข้อมูลของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนปี 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 1200 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64 มีหนี้สินครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบร้อยละ 41 หนี้นอกระบบร้อยละ 27 และหนี้ทั้งในและนอกระบบร้อยละ 32 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 188,774 บาท ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี และต้องผ่อนชำระต่อเดือน 1,671 บาท โดยร้อยละ 71 เคยมีปัญหาชำระหนี้ เพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่าย โดยคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าร้อยละ 36 จะมีหนี้สินมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลให้การบริโภคชะลอตัว ขณะที่ร้อยละ 80 มีบัตรเครดิต 1-2 ใบ มีหนี้ 2-4 เท่าของเงินเดือน รองลงมาเป็นหนี้ 5-7 เท่า
 
4 กรกฎาคม 2556 , 17:08 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่