กกต.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง

  
    คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง รองรับการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
นายสมผุส กาญจโนมัย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นโดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาร่วมอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง ส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในทิศทางเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติครั้งต่อไปในอนาคตเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม โดยปีหน้าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ขณะที่ปีนี้จะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกว่า 2900 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อการจัดการเลือกตั้งที่ถูกต้องการกฎหมายเลือกตั้งต่อไป
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวด้วยว่า อยากทำความเข้าใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น ไม่สามารถเป็นกรรมการพรรคการเมืองได้ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะที่สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถเป็นได้เพราะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง โดยสนับสนุนเงินเข้ากองทุนให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาด้านการเมือง เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
 
5 กรกฎาคม 2556 , 10:37 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่