พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4

  
     ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 49 คน ผ่านโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม ท่ามกลางพ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนมารอรับ
ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ได้มีการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 49 คน เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 และจัดพิธีปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 โครงการดังกล่าวได้นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมกลับคืนไปอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติ โดยผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการ ต้องทำกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การฝึกระเบียบวินัย การฝึกจิตใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ การฝึกและส่งเสริมอาชีพ สันทนาการ กีฬา ดนตรีบำบัด และการใช้หลักศาสนาการฟื้นฟูจิตใจ โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลสวนปรุง ดูแลตลอดโครงการบำบัดฟื้นฟู
นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการปิดโครงการว่า ทุกคนที่ผ่านโครงการนี้ เชื่อว่าจะทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก และให้นำทักษะความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพ มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดไป
สำหรับในพิธีปิดโครงการ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรับรองการผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน นอกจากนี้ ภายในบริเวณจัดพิธีปิดโครงการ ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกลับบ้านจำนวนหนึ่งด้วย
 
10 กรกฎาคม 2556 , 09:13 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่