คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดสัมมนา การนำร่องเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก

  
     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมสัมมนา การนำร่องเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก เพื่อเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในการสืบสานและผลักดันพัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองลำพูนสู่มรดกโลก โดยจะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกระบวนการที่ยูเนสโกกำหนด
รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญตัวแทนจากองค์กรยูเนสโก และกรมศิลปากร ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านมรดกโลกโดยตรงมาเยี่ยมชมจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาลำพูนสู่มรดกโลก จึงได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนา สืบสานและผลักดันเมืองลำพูน-เชียงใหม่ สู่มรดกโลก ขึ้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ส่วนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 กำหนดจัดขึ้น ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำร่องเมืองเชียงใหม่และสืบสานเมืองลำพูนสู่มรดกโลก และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และลำพูน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน ให้รับทราบจุดมุ่งหมายของโครงการ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันอันจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ชาวเชียงใหม่และลำพูนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ธำรงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ประจักษ์แก่ชาวโลก ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ ที่เคยมีส่วนร่วมผลักดันโครงการ และจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่รับผิดชอบดูแลเรื่องโครงการมรดกโลกโดยตรง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน สร้างเครือข่าย แนวร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูนและเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นมรดกของท้องถิ่น มรดกของชาติ และมรดกของโลก รวมทั้ง หาแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักศึกษา เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ พระภิกษุ สามเณร สื่อมวลชน นักขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม คณะทำงานและประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 100 คน
สำหรับในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดพิธีเปิดในเวลา 09.00 น. จะมีการปาฐกถา เรื่อง มรดกโลกในประเทศไทย การประชุมสัมมนา หัวข้อ เส้นทางสู่มรดกโลก การบรรยายหัวข้อ กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดเจดีย์หลวง จากนั้น จะเป็นการสรุปผลการประชุมโดย นายอนันต์ ลี้ตระกูล ผู้ริเริ่มโครงการนำร่อง “สองนครสู่มรดกโลก”
 
10 กรกฎาคม 2556 , 10:02 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่