สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประตู(ใหม่) สู่ความยุติธรรม

  
     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยคดีที่ดิน ยังขอความช่วยเหลือมากที่สุด
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประตู(ใหม่) สู่ความยุติธรรม ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้อง และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ความเชื่อมมั่น และความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครและประชาชน
นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดดำเนินการมาแล้ว 2 ปี จัดตั้งขึ้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และดูแลข้อขัดแย้งต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล เป็นหลัก ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกคดี เพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เน้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย เช่น การถูกทำร้าย หรือ คดีละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ ยังดำเนินการอีกส่วนหนึ่ง คือ กองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ ขณะนี้ มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 20 ราย นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายชุมชน เพื่อกระจายข้อมูล ข่าวสาร สิทธิ ความรู้ ความเข้าใจ ให้ถึงประชาชน โดยประเภทคดีที่มาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด คือ คดีที่ดิน คดีครอบครัว และคดีเศรษฐกิจ ด้านหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ คดีละเมิดทางเพศชดเชยให้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท คดีทำร้ายร่างกายชดเชยให้ไม่เกินรายละ 80,000 บาท เสียชีวิตชดเชยให้ไม่เกินรายละ 80,000 บาท ซึ่งต้องมีเอกสารชั้นพนักงานสอบสวนประกอบด้วย ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 เดือนต่อราย
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง เพื่อเป็นช่องทางใหม่บริการประชาชนด้านงานยุติธรรม โดยประชาชนสามารถรับบริการได้ฟรี หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 1157-8 หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 
10 กรกฎาคม 2556 , 16:45 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่