กระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกษตรอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ให้เกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ

  
    กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ให้เกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
นาวสาวชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกษตรอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่น ส่วนกลางและต่างประเทศ เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้เกษตรอินทรีย์จะต้องปลอดสารพิษและสารเคมีทุกชนิด เป็นการเตรียมพร้อมรับกับการแข่งขันในตลาดโลกที่เกิดข้อกีดกันทางการค้า ประกอบกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงควรมองย้อนกลับไปว่า ในอดีตไม่ใช้สารเคมี ประชาชนก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นจึงควรหันมาให้ความสำคัญและกลับมาใช้สารธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามมา
การทำเกษตรอินทรีย์นั้น ช่วงเริ่มต้นจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในระยะต่อไปจะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนเพราะไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการปลูกและใช้พืชที่ปลูกในพื้นที่นำกลับมาเป็นปุ๋ยหรือทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งต้องใช้เวลานาน ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการปลูกพืชมากกว่าเพราะประหยัดเวลาและให้ผลผลิตที่สูงกว่า โดยไม่คำนึงถึงผลเสียระยะยาว
 
30 กรกฎาคม 2556 , 16:00 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่