มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์

  
    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานมอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง เป็นต้นแบบเผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผล
นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ณ อาคารเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองการทำเกษตรอินทรีย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 57 ราย เพื่อเป็นการรับรองว่าการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีและยากำจัดแมลงในการผลิต เป็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และเป็นการรองรับมาตรฐานของ AEC และต่างประเทศ เพราะในทวีปแถบยุโรปจะเน้นการนำเข้าอาหารที่ปลอดภัยจริง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมากที่สุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาค้นคว้า พัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรเข้าสู่เกษตรแปรรูปในลักษณะของเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรอื่นๆต่อไป
ทั้งนี้หากได้รับการรับรองว่าผักและผลไม้ที่ปลูกเป็นพืชเกษตรอินทรีย์จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตได้เป็นเท่าตัวเพราะกลุ่มของผู้ที่เน้นการบริโภคผักอินทรีย์จะเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมากและไม่เกี่ยงเรื่องของราคาเพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเน้นความปลอดภัยและเรื่องสุขภาพมาก่อน
 
31 กรกฎาคม 2556 , 14:07 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่