เทศบาลนครเชียงใหม่ปล่อยคาราวานกำจัดของเสียอันตราย

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ปล่อยคาราวานกำจัดของเสียอันตราย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะของเสียอันตราย รักษาสิ่งแวดล้อม
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ณ บริเวณโถง อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรต่าง ๆ และตัวแทนชุมชนร่วมงาน ทั้งนี้ของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นปัญหา ก่อให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมจากครัวเรือน ที่มักถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน หากมีการรั่วซึมสู่พื้นดินจะกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ทั้งนี้เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดขึ้น หากไม่จัดการ คัดแยกของเสียอันตรายอย่างถูกวิธีตั้งแต่ระดับครัวเรือนก็จะส่งผลเสียกระทบในวงกว้าง
ในการนี้ได้มีการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาล การปล่อยคาราวานกำจัดของเสีย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกของเสียอันตรายตั้งแต่ปี 2553 ส่งผลให้ปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชนลดลงได้จำนวนมาก
 
31 กรกฎาคม 2556 , 14:53 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่