ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556

  
    ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556 การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนยังเติบโตดี ขณะที่การผลิตลดลง ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ขยายตัวในอัตราชะลอลง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เนื่องจาก ผู้บริโภค ระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาระหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ประกอบกับรายได้ครัวเรือนจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรลดลง ด้านการลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงหลังจากเร่งตัวมากช่วงก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่น การส่งออกขยายตัวตามการส่งออกผ่านด่านชายแดน การท่องเที่ยวขยายตัวดีจากการจัดประชุม สัมมนานานาชาติ และการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตลดลง ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ส่วนประกอบ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเลนส์กล้องถ่ายภาพคอมแพค ขณะที่ การผลิตสินค้าเกษตรหดตัวตามผลผลิตข้าวนาปรัง เนื่องจาก ประสบภัยแล้งและส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ เงินเฟ้อชะลอลง เงินให้สินเชื่อขยายตัวสูง ส่วนเงินฝากชะลอตัว
ด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2556 ชะลอตัวต่อเนื่อง ตามการอุปโภค บริโภคภาคเอกชน การลงทุนและการส่งออก ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและรายได้เกษตรกรหดตัว ส่วนการท่องเที่ยวขยายตัวดี ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ สินเชื่อยังขยายตัวสูงขณะที่เงินฝากชะลอลง
 
2 สิงหาคม 2556 , 16:04 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่