รายงานพิเศษ ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือกำลังก้าวเข้าสู่การเติบโต

  
    รายงานพิเศษ ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือกำลังก้าวเข้าสู่การเติบโต การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนยังเติบโตได้ดี แต่ต้องจับตากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้
นางจารุมาส ปาละรัตน์ เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกรภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวในบทความถึงสภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ ในปี 2555 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจภาคเหนือฟื้นตัวขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วม และได้รับแรงกระตุ้นจากนโยบายของภาครัฐ ทั้งมาตรการเพิ่มรายได้ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การรับจำนำข้าว และการช่วยเหลือด้านรายจ่ายทั้งมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก มาตรการบ้านหลังแรก ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคเหนือเติบโต อย่างก้าวกระโดดในทุกสาขาเศรษฐกิจ และ เมื่อมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ ของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง จึงเห็นเศรษฐกิจชะลอลงกลับสู่ฐานปกติ โดยภาคการท่องเที่ยวยังดีต่อเนื่อง ยังช่วยพยุงเศรษฐกิจภาคเหนือ เพราะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นและกลุ่มประชุมสัมมนายังมีมาอย่างต่อเนื่อง การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านชายแดนยังเติบโตได้ดี แม้การบริโภคภาคเอกชนเริ่มชะลอลงโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีการเร่งซื้อล่วงหน้าไป เพื่อใช้สิทธิคืนภาษีรถยนต์คันแรก ในขณะที่ความต้องการจองซื้อรถยนต์ใหม่มีเพียงเล็กน้อย ภาระหนี้สินของครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคเผชิญปัญหาค่าครองชีพสูง ทำให้พยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รายได้เกษตรกรยังหดตัวตามผลผลิตข้าวที่ลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก ทั้งเลนส์กล้องถ่ายรูปและส่วนประกอบฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ตามการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ส่วนแนวโน้มในครึ่งปีหลังอาจชะลอลงเป็นการปรับตัวสู่พื้นฐานตามปกติ จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญยังคงได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เติบโตดี นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ความพร้อมของศูนย์ของประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยดึงกลุ่มประชุมสัมมนาต่างประเทศเข้ามาในภาคเหนือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานล้านนา เอ็กซ์โป งาน TEDx Chiangmai
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดีตามเม็ดเงินจัดสรรที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความชัดเจนมากขึ้น การใช้จ่ายของภาครัฐก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น การบริโภคภาคเอกชนน่าจะกลับสู่ระดับปกติ แม้มาตรการกระตุ้นของภาครัฐจะหมดไป แต่การจ้างงานและรายได้เกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดี ภาวะการเงินยังผ่อนคลาย ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งตลอดจนธนาคารพาณิชย์จะยังมีสภาพคล่องเพียงพอ แม้มีความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางชะลอลงตามการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน อสังหาริมทรัพย์ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ส่วนโครงการที่เปิดตัวแล้วมีระยะเวลาขายนานขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานตามที่วางไว้ ผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมแม้จะชะลอตัวลงแต่อุตสาหกรรมส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่น การส่งออกผ่านด่านชายแดนขยายตัวได้ดีตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ ทั้งการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง โทรศัพท์และอุปกรณ์ ผลผลิตการเกษตรคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรกที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ภาครัฐจะยังคงมีมาตรการสนับสนุนด้านราคาซึ่งจะช่วยรักษากำลังซื้อของเกษตรกรไว้อีกทางหนึ่ง
ท่ามกลางการปรับตัวสู่พื้นฐานตามปกติ ยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องเฝ้าติดตาม ทั้งเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เศรษฐกิจจีนมีทิศทางชะลอตัวลง อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี อีกทั้ง สถานการณ์ทางการเมืองที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว หนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นตัวลดทอนการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงต่อไป ความไม่ชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการบริหารจัดการน้ำ หากเกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนจนส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในที่สุด ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมมากกว่าการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงชั่วคราว
 
2 สิงหาคม 2556 , 16:26 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่