ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แจ้งให้ผู้ถือพันธบัตร ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ สามารถนำพันธบัตรมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แจ้งให้ผู้ถือพันธบัตร ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 สามารถนำพันธบัตรมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้ โดย ธปท. ได้ส่งใบคำขอลงทะเบียนแล้วกว่า 7,000 ราย
นางศรีสกุล รังสิกุล ผู้บริหารส่วนบริหารกิจการสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวถึงเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดบริการรูปแบบใหม่ ลงทะเบียนพันธบัตรเพื่อการไถ่ถอน ว่า ด้วยพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 มีปริมาณผู้ถือกรรมสิทธิ์ประมาณ 110,000 ราย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการนำเงินเข้าบัญชีให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการไถ่ถอนในช่วงเวลาที่ครบกำหนดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้เปิดบริการให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรรุ่นนี้ที่ไม่ประสงค์จะนำพันธบัตรไปทำนิติกรรมอื่นใดจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน สามารถนำพันธบัตรมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้ ธปท. จึงส่งใบคำขอลงทะเบียนพันธนบัตรให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อตรงกับชื่อบัญชีรับดอกเบี้ยทั้งหมด ยกเว้นผู้ถือกรรมสิทธิ์ฯ ที่มีชื่อไม่ตรงกับชื่อบัญชีรับดอกเบี้ย หรือเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นชื่อร่วม (และ/หรือ) พันธบัตรติดเงื่อนไขอายัด/จำนำ จำนวนประมาณ 7,000 กว่าราย ซึ่งหากประสงค์จะยื่นขอลงทะเบียนพันธบัตรล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ ธปท. ทุกแห่งตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอลงทะเบียน จนถึงก่อนวันปิดพักทะเบียนเพื่อไถ่ถอนคืนต้นเงิน 30 วัน ก่อนวันที่ 13 กรกฎาคม 2557
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ใช้บริการลงทะเบียนพันธบัตรล่วงหน้า ธปท. จะจัดส่งคำขอรับคืนต้นเงินให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนประมาณ 6 เดือน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัวแล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อ/นามสกุล สถานภาพพันธบัตรหาย ก่อนยื่นขอลงทะเบียนพันธบัตรล่วงหน้า โปรดติดต่อสอบถาม ธปท. ทุกสำนักงาน หรือ ธปท.สำนักงานภาคเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 1074 – 8
 
2 สิงหาคม 2556 , 16:36 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่