คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพลำไยภาคเหนือและการกระจายผลผลิตและการบริหารจัดการลำไย

  
    คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพลำไยภาคเหนือและการกระจายผลผลิตและการบริหารจัดการลำไย เน้นมาตรการส่งเสริมการแปรรูป ผลิตลำไยนอกฤดูกาลและพัฒนาผลผลิตให้เกรดสูงขึ้น
นายวิชัย ล้ำสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพลำไยภาคเหนือและการกระจายผลผลิตและการบริหารจัดการลำไย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนของ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการจำหน่ายลำไยให้ได้ราคาที่คุ้มต่อต้นทุนการผลิต การเปิดตลาดส่งออกใหม่ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ เกษตรกร ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยที่ประชุมได้ให้ผู้ว่าราชการหรือตัวแทนของทั้ง 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำเสนอปริมาณผลผลิต มาตรการรองรับครอบคลุมทั้งด้านราคา การตลาด โดยภาพรวมทุกจังหวัดประสบปัญหาผลผลิตเกรด AA ลดลง ด้านราคาหลายจังหวัดยังสามารถควบคุมได้ โดยได้เร่งดำเนินการตามมาตรการที่ทุกจังหวัดเตรียมไว้รองรับ
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการที่ต้องเตรียมการไว้รองรับสำหรับผลผลิตลำไย คือ ต้องพัฒนาคุณภาพผลิตผลให้มีเกรดสูงขึ้น ส่งเสริมให้ผลิตลำไยนอกฤดูกาล เพื่อกระจายผลผลิตตลอดทั้งปี และต้องส่งเสริมการแปรรูป ให้เป็นส่วนประกอบของยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้มากขึ้น เพราะจะสามารถแก้ปัญหาทั้งด้านราคาและผลผลิตได้
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า ปี 2556 ปริมาณผลผลิตลำไย ทั้งปี มีจำนวน 570,000 ตัน ในฤดูกาล มีจำนวน 447,000 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 5-6 ปีนี้สภาพอากาศไม่ดี ทำให้เกรด AA มีน้อย ผลผลิตแตก และจะออกผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ประมาณร้อยละ 60 คือกว่า 400,000 ตัน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูปอบแห้ง ซึ่งต้องการกว่า 300,000 ตัน ที่เหลือคือบริโภคผลสดประมาณกว่า 100,000 ตัน ถ้าส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้นปัญหาจะลดลง
 
2 สิงหาคม 2556 , 16:41 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่