ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีผลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินครึ่งปีแรกของปี 2556

  
    ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีผลการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินครึ่งปีแรกของปี 2556 จำนวน 109 ครั้ง ส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรและตราสารหนี้
นายวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล ผู้บริหารส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวถึงเรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ครึ่งปีแรกของปี 2556 ว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหา ป้องกันสิทธิ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินครึ่งปีแรกของปี 2556 ได้แก่ การให้ความรู้ทางการเงิน ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือผ่าน 3 ช่องทาง รวมทั้งสิ้น 109 ครั้ง ได้แก่ สื่อมวลชน 74 ครั้ง กลุ่มผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ 33 ครั้ง จำนวน 4,778 คน และผ่านโครงการ 2 ครั้ง จำนวน 747 คน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 1,623 ราย เป็นการให้คำปรึกษาผ่านระบบ Call Center (1213) จำนวน 1,591 ราย ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรและตราสารหนี้ จำนวน 1,127 ราย บริการทางการเงิน 259 ราย รับเรื่องร้องเรียนทางการเงิน 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง Refinance 16 ราย การขอลดดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 4 ราย การปลอมแปลงเอกสาร 4 ราย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3 ราย และการฝาก/ถอน/อายัดเงินฝาก 3 ราย
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินและรับเรื่องร้องเรียน โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1213 มีเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
 
2 สิงหาคม 2556 , 16:43 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่