จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือ ตัวดูดน้ำ และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคหรือเด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน พบว่า บริเวณหน้าโรงเรียนมีการจำหน่ายสินค้าซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย เช่น ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือ ตัวดูดน้ำ และสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นเด็กนักเรียน เช่น ของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมกำหนด และสินค้าดังกล่าวไม่มีฉลากคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง อาหารทอดที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ลูกชิ้น ไส้กรอก และขนมที่มีสีฉูดฉาดซึ่งอาจใส่สีสังเคราะห์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีนโยบายให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน หรือผู้บริโภคโดยทั่วไป จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ดำเนินการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสินค้าอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคที่มีการจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน หากพบการจำหน่ายสินค้าอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยผู้ขายสินค้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 และในกรณีที่ตรวจพบการจำหน่ายของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมกำหนด หรือสินค้าประเภทขนม อาหารทอด ปิ้ง ย่าง หลากหลายชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคหรือนักเรียน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาร่วมรณรงค์และกวดขันการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวบริเวณด้านหน้าโรงเรียนด้วย
 
4 สิงหาคม 2556 , 12:13 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่