จังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต และมาตรการส่งเสริมการแปรรูป

  
     จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 ตามมาตรการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต และมาตรการส่งเสริมการแปรรูป
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 ตามมาตรการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต และมาตรการส่งเสริมการแปรรูป จังหวัดเชียงใหม่ จึงออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2556 ตามมาตรการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต มาตรการส่งเสริมการแปรรูป ประกอบด้วย มาตรการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมายผลผลิต 36,420 ตัน ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมและกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตภายในประเทศ โดยกำหนดราคามาตรฐานกลางของลำไยปี 2556 กิโลกรัมละ 15.34 บาท ซึ่งหากราคาลำไยตามประกาศต่ำกว่านี้ จะสามารถประกาศเริ่มดำเนินการตามมาตรการได้ทันที ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2556
สำหรับ มาตรการส่งเสริมการแปรรูป มีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย สำนักงานเกษตร สำนักงานสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน และแพร่ โดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีของวงเงินกู้ยืม 1,865 ล้านบาท คิดเป็นเงินชดเชย 55,950,000 บาท แก่ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ธกส. กรุงไทย และ SME) ไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง มีกำหนดส่งคืนเงินต้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2556
 
4 สิงหาคม 2556 , 12:14 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่