แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2013

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2013 อย่างยิ่งใหญ่ 9-15 สิงหาคมนี้ รวมงานใหญ่ 9 งานมาไว้ในงานเดียว แสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่จะเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ
ที่โรงแรมรติ ล้านนา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน นำโดยนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Health Fair 2013 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ ในงานจะมีการสาธิต การแสดงนิทรรศการ การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และการจำหน่ายสินค้าบริการด้านสุขภาพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยบูรณาการงานใหญ่ 9 งานมาจัดแสดงในงานเดียว หวังผลักดันให้เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ นำสินค้ากว่า 600 ร้านค้ามาแสดงและจำหน่ายในงาน งานดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้วางไว้ร่วมกัน คือการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ โดยมีจุดเน้นการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ Lanna Culture , Creative Tourism Northern Land Port และ Northern Food Valley ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม ช็อป ของดีจากสี่จังหวัดล้านนา โดยนำหลากหลายกิจกรรมมาจัดในงานเดียว
กิจกรรมในงานประกอบด้วย งาน Eco Town Eco Tour เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-มิตรสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ งาน Lanna Hadicraft Festival 2013 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ งาน แสดงสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ งานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัย โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน งานแสดงนวัตกรรมลำไยสกัด และงานแสดงเทคโนโลยี Logistic ด้านการท่องเที่ยว โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ งานมหกรรมรักษาความปลอดภัยสัญจรตามโครงการตาสับปะรด โดยสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 และงาน Lanna Health Fair โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังจะได้ชมความงามของปทุมมากว่า 20 สายพันธุ์ซึ่งจัดแสดงในงานเทศกาลปทุมมา ทิวลิปแห่งสยามที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานอีกด้วย
 
6 สิงหาคม 2556 , 16:18 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่