รัฐบาลอนุมัติวงเงิน 193 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเทศชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ระยะเวลา 1 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

  
    รัฐบาลอนุมัติวงเงิน 193 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเทศชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ระยะเวลา 1 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาการขึ้นราคาค่าแรง 300 บาทต่อวัน
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน โดยสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ สสว.ได้ดำเนินมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการช่วยบรรเทาปัญหาต้นทุนการผลิตและคงสภาพการจ้างงานให้กับผู้ประกอบการ SMEs โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน เป็นการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อระยะเวลา 1 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนด้านการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวได้ในระยะสั้น สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสและรักษาสภาพการจ้างงานให้ภาคการผลิต การค้าปลีก-ค้าส่ง และภาคบริการที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น 12 กลุ่มธุรกิจ 51 จังหวัด ที่มีการปรับขึ้นค่าแรงมากว่าร้อยละ 20 ที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร่วมกับ 7 สถาบันการเงิน มีวงเงินงบประมาณ 193 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ 6400 ราย เบื้องต้นมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือจำนวนมาก
ปัจจุบันมี SMEs ทั้งประเทศ 2,650,000 ราย มีแรงงาน 11 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 2 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละ 4 ล้านล้านบาท
 
6 สิงหาคม 2556 , 17:09 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่