พื้นที่ภาคเหนือตอนบนแก้ปัญหายาเสพติดในระยะครึ่งปีแรกของปี 2556 บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ขณะที่ยาเสพติดยังคงเพิ่มทุกชนิด

  
     พื้นที่ภาคเหนือตอนบนแก้ปัญหายาเสพติดในระยะครึ่งปีแรกของปี 2556 บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ขณะที่ยาเสพติดยังคงเพิ่มทุกชนิด ต้องทำงานต่อเนื่องเพื่อรองรับเป้าหมาย ASEAN Drug Free ในปี 2558
ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบครึ่งปีแรกของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เปิดเผยว่า สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบันยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านยังคงผลิตและนำเข้าทางตอนเหนือของประเทศอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 80 ของยาเสพติดที่เข้าประเทศไทย โดยยาบ้ามากที่สุด รองลงมาคือไอ๊ซ์และเฮโรอีนตามลำดับ กลุ่มมูเซอร์ กับกลุ่มว้าเป็นกลุ่มสำคัญ พื้นที่นำเข้าหลักคือ จังหวัดเชียงราย ทางอำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จันและเชียงของ ขณะที่ 5 อำเภอ ชายแดนเชียงใหม่ก็ยังเป็นพื้นที่นำเข้าสำคัญ สำหรับการแพร่ระบาดในกลุ่มบุคคลอายุ 15-24 ปีมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ายาเสพติดระบาดในสถานศึกษาและสถานที่ทำงาน ส่วนใหญ่จะผ่านผู้ค้ารายย่อย และมีการพัฒนาขายยาเสพติดผ่านโซเซียลเน็ทเวอร์ค โดยพบว่าไอ๊ซ์ระบาดเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าจับตา ขณะที่การทำงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด สามารถยึดทรัพย์ได้กว่า 2 พันล้านบาท ดำเนินการรณรงค์หมู่บ้านเป้าหมายกว่า 11,000 หมู่บ้าน บำบัดผู้เสพกว่า 35,000 ราย เกินเป้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 142 สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาแล้วร้อยละ 94 จับกุมยาเสพติดได้กว่า 3 แสนคดี ได้ยาบ้ากว่า 92 ล้านเม็ด
ด้านต่างประเทศมีความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุพาคี ร่วมกันป้องกันแนวชายแดน อีกทั้งเข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกปลูกพืชทดแทน ที่เมืองสาตร โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำหรับปี 2557 ยังคงมุ่งเน้น 7 แผนหลักอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกับทุกหน่วยงาน จังหวัดหรือพื้นที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดภารกิจแก้ปัญหา โดยจะดึงพลังมวลชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ASEAN Drug Free ในปี พ.ศ.2558
 
7 สิงหาคม 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่