จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง พร้อมกำหนดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ Eco village ระหว่างองค์กรนานาชาติด้าน Eco village กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ พร้อมหารือการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่องเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง Eco village ระหว่างองค์กรนานาชาติด้าน Eco village กับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศน์ในระดับสากล โดยได้คัดเลือกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่องที่จะดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ เนื่องจากออนใต้เป็นตำบลที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรรค์ชุมชนเชิงนิเวศให้มีลักษณะบ้านชุ่ม เมืองเย็น เพราะเต็มไปด้วยศักยภาพและสิ่งที่ ท้าทาย จากการที่จังหวัดได้ลงไปทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทราบว่าประชาชนในพื้นที่มีความยินดีที่จะสร้างสรรค์ชุมชนให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ แต่ปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อน คือ การขาดน้ำสำหรับการเกษตร และบริโภคในครัวเรือน ดังนั้น การสร้างสรรค์ชุมชนเชิงนิเวศที่เทศบาลตำบลออนใต้ ต้องเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาน้ำของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลังจากนั้น จะขยายโครงการไปดำเนินการในพื้นที่อำเภออมก๋อย เวียงแหง สะเมิง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา ต่อไป
 
7 สิงหาคม 2556 , 18:27 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่