มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมวิชาการนานาชาติ สหวิทยาการ

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมวิชาการนานาชาติ สหวิทยาการ พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตร สหวิทยาการเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา แห่งแรกของไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ University of Interdisciplinary Studies(UIDS) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงค์ วาฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยภายในงายยังรวบรวมนักวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ Interdisciplinary คือ สหวิทยาการ หมายความว่า มีการใช้วิธีแก้ปัญหาเพื่อการวิจัยโดยใช้ศาสตร์อย่างน้อย 2 ศาสตร์ ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ถือเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดงานประชุมวิชาการที่เป็นสหวิทยาการและเป็นแบบนานาชาติ มีนักวิชาการกว่า 350 คน ทั้งจากไทยและอาเซียนร่วมงานนี้ จุดที่เน้น คือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคน ผลผลิตทางด้านการเกษตรและอีกหลายเรื่องที่สอดคล้องกัน เช่น การเผยแพร่ผลงานทางด้านการแพทย์ การเกษตร และบริหารธุรกิจ
นอกจากนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังกล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ชื่อว่า หลักสูตรสหวิทยาการเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการเกษตรร่วมกับศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่ผู้เรียนสนใจ และพร้อมเปิดในปีการศึกษา 2557 ถือเป็นสถาบันแรกของไทย ที่เป็นหลักสูตรทางสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
 
8 สิงหาคม 2556 , 11:18 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่