สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพเครือข่ายบริการภาคเหนือ ครั้งที่ 1

  
     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพเครือข่ายบริการภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในการบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพเครือข่ายบริการภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูงให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในการบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคมะเร็ง บริการทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย การพัฒนาเครือข่ายบริการจิตเวช และการพัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประดับประคอง
นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า ปัจจุบัน Health Need หรือ ความต้องการในบริการที่จำเป็นที่เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี ได้ปรับเปลี่ยนไป ประเทศไทย มีโรคที่กลับมาใหม่ ที่มาจากการเข้า-ออกของแรงงานข้ามชาติ เช่น โรคคอตีบ มีภาวะการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น และกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสุขภาพ อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีการส่งต่อการรักษา เพื่อลดความพิการและเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วย
ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง นโยบายการพัฒนาศักยภาพและการจัดบริการแบบพวงบริการ(service plan) ของกระทรวงสาธารณสุขและเชื่อมโยงกับคุณภาพเครือข่ายบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง และเวทีแลกเปลียนเรียนรู้(KM) 6 เครือข่าย ได้แก่ การพัฒนางานเครือข่าย การออกแบบกระบวนการส่งต่อ รับกลับระหว่างเครือข่าย ผลลัพธ์ของการดำเนินงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ และการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 
26 สิงหาคม 2556 , 11:59 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่