นักวิชาการระดมสมองเสวนาเรื่องการสื่อสารในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี เน้นสื่อต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

  
     นักวิชาการระดมสมองเสวนาเรื่องการสื่อสารในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี เน้นสื่อต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอด โดยคำนึงถึงคุณภาพงานและผู้บริโภค
รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และ ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร หัวหน้าแขนงวิทยุโทรทัศน์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในการในการสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือ เรื่องการสื่อสารในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดยความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ มีสื่อมวลชนจากจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก
รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์กล่าวว่า คนทำสื่อและองค์กรสื่อ ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมไทยและโลก เพื่อให้การผลิตสื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สื่อควรมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบหลอมรวม โดยจะต้องมีจิตวิญญาณ 4 ประการคือ มีจิตสาธารณะ มีความเป็นอิสระ มีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ โดยจะต้องเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
ด้านนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อหนังสือพิมพ์กำลังถูกกลืนด้วยสื่ออินเตอร์เน็ต โทรทัศน์และวิทยุ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี โดยต้องวางตัวเป็นมืออาชีพ แตกต่าง และทำข่าวเชิงลึกมากขึ้น มีเนื้อหาสาระ มีรูปแบบที่ชัดเจนและเน้นคุณภาพ โดยได้ปรับตัวทั้งทำเว็บไซต์ ส่งข่าวสารออนไลน์ และจัดรายการวิทยุ รวมทั้งสื่ออื่นๆ เพื่อความอยู่รอด
ขณะที่ ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร กล่าวว่า กระแสปัจจุบันเน้นสื่อโสตทัศน์มากขึ้น โดยปัญหาที่พบคือระบบผูกขาดโครงสร้างความเป็นเจ้าของ โดยรัฐ อภิสิทธิชนและกลุ่มทุน มีการแทรกแซง ปัญหาการเติบโตแบบไร้ทิศ การอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหาประโยชน์ ปัญหาแหล่งทุนสนับสนุน การไม่รู้เท่าทันสื่อของผู้รับสาร ปัญหาคุณภาพของบุคลากร ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้โฆษณา ปัญหามาตรฐานของรายการ เป็นต้น
ขณะที่ข้อมูลของ ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ระบุปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้เปิดรับโทรทัศน์ร้อยละ 98 เปิดรับวิทยุร้อยละ 62 เปิดรับอินเตอร์เน็ตร้อยละ 26 และมีเพียงร้อยละ 19 ที่เปิดรับหนังสือพิมพ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับ โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ 105 ราย โทรทัศน์ 1129 ช่อง มีวิทยุ 6523 สถานี
 
26 สิงหาคม 2556 , 12:25 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่