คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 8 ปี

  
     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 8 ปี พร้อมจัดเสวนา การเพิ่มศักยภาพของนักสื่อสารมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 8 ปี แห่งการก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน ณ บริเวณอาคารชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เริ่มด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน พิธีมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่อดีตนายก และนายกคนปัจจุบันของสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน และการเสวนาหัวข้อ การเพิ่มศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน ในยุคหลอมรวมสื่อ โดยศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบันให้ร่วมรับฟังได้รับทราบความเป็นไปของสื่อในยุคหลอมรวม
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 โดยมีรองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ปัจจุบัน คณะการสื่อสารมวลชน เปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต โดยแบ่งเป็น 5 แขนงวิชาได้แก่ แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แขนงวิชาสื่อการแสดง และแขนงวิชาสื่อใหม่ นอกจากนั้น ยังเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขา COMMUNICATION STUDIES และมีโครงการที่จะเปิดสอนปริญญาโทหลักสูตรร่วมอีกหลายสาขา เช่น สาขาสื่อสารสุขภาพ สาขาสื่อสารการตลาด สาขาสื่อสารการเมือง และสาขาสื่อสารเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
คณะการสื่อสารมวลชนได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างครบถ้วน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
27 สิงหาคม 2556 , 18:19 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่