กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าว โครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน

  
     ภาคีด้านการเกษตร 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน
นายชาญยุทธ มณีพงศ์ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะได้แก่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า คณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเกษตรได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตข้าวในปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาได้กำไรจากการขายข้าวน้อย เนื่องจาก ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ขาดการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวให้ขึ้น คณะทำงานจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษและได้มาตรฐาน รับรองแปลงผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,220,000 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 655,000 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 500 กิโลกรัม
 
28 สิงหาคม 2556 , 16:51 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่