อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำข่าวของกรมประชาสัมพันธ์มุ่งสู่การเป็นสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เน้นย้ำทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวต้องถูกต้อง รวดเร็ว มุ่งสู่การเป็นสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์
ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุม โดยได้จัดประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ไปยังทุกสถานีในสังกัดด้วย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าขอให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญในศักยภาพของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ศรัทธาในองค์กร ที่มีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีจากประชาชนสู่รัฐ กรมประชาสัมพันธ์มีจุดแข็งคือมีสถานีโทรทัศน์ 12 แห่ง สถานีวิทยุ 84 สถานีอีกทั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีบุคลากรและเครื่องมือที่มีความพร้อม สามารถใช้ความเป็นข้าราชการเจาะข้อมูลได้ลึกกว่า ขอให้คำนึงถึงจริยธรรมสื่อมวลชน และระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบในทางไม่ดี ขอให้มีการทำงานเป็นทีมซึ่งถือเป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งปวง โดยให้ประสานหน่วยงานพันธมิตร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ด้านงานข่าว ขอให้ทำงานเป็นเอกภาพ ใช้ประโยชน์จากถังข่าว โดยใช้ประเด็น IOC มาเป็นประโยชน์ อยากให้ใช้ศูนย์เดียว ในการเป็นสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเอกภาพน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันเวลา เน้นรายงานสดในที่เกิดเหตุ มีความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์สถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ขณะเดียวกันขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกแห่งเป็นศูนย์ของสื่อมวลชน ที่สื่อใช้เป็นที่ประสานงานและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในอนาคตอันใกล้จะมีการปรับโครงสร้างใหม่ให้องค์กรเข้มแข็งและแก้จุดอ่อนในอดีต
 
28 สิงหาคม 2556 , 17:48 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่