มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าวการลงนามความร่วมมือทางวิชาการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าวการลงนามความร่วมมือทางวิชาการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2 เน้นศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตลำไยของไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าว การลงนามความร่วมมือทางวิชาการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตลำไยของไทย สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ในแต่ละจุดของห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานลำไย และเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า การสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี จะเน้นการวิจัยเรื่องความเสี่ยงและการปรับตัวของเกษตรกรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน
สำหรับ การลงนามครั้งนี้ ดำเนินงานโดยเน้นกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านการวิจัย กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมด้านสารสนเทศ เน้นเรื่องการบริหารการจัดการสวน ภายใต้สภาพเสี่ยงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะส่งผลต่อเกษตรกรทั้งด้านแรงงานและการผลิต ลดปัญหาของสารเคมีตกค้างในผลผลิต เนื่องจาก ต่างประเทศมีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างมาก
 
28 สิงหาคม 2556 , 19:41 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่