สทท.เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านสื่อโทรทัศน์

  
    ภาคีด้านรายการโทรทัศน์ 10 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านสื่อโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านสื่อโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านสื่อโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก สนับสนุนและร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม ให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนทรัพยากรที่มี โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือ 2 ปี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กล่าวว่า การทำงานจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ในอนาคตจะต้องมีการร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นขึ้น อาจต้องมีการนำเสนอรายการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบันให้มากขึ้น นอกเหนือจากนำเสนอในห้องส่งโทรทัศน์ และขอให้มีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 5 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา(ล้านนาทีวี) และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
 
29 สิงหาคม 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่