สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เตรียมจัดสัมมนา หัวข้อ ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้าพลังงานไทย

  
     สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เตรียมจัดสัมมนา หัวข้อ ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้าพลังงานไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับราคาก๊าซ LPG และมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการปรับราคาก๊าซ LPG ของกระทรวงพาณิชย์
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนดจัดงานสัมมนา หัวข้อ ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้าพลังงานไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรูปแบบของการจัดสัมมนาและนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องธาราทอง โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับราคาก๊าซ LPG ความคืบหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการปรับราคาก๊าซ LPG ของกระทรวงพลังงาน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเวทีสัมมนา ประกอบด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลิมทรัพย์ และ รศ.สุขุม นวลสกุล ผู้สนใจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2650-1192 ต่อ 111 และ 08-4646-6036
 
29 สิงหาคม 2556 , 17:02 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่