ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

  
     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 ร่วมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 2 คน เข้ารับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในวันพ่อแห่งชาติ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่อง สรรเสริญให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในปี 2556 มีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เสนอผลงานพ่อตัวอย่างเข้ารับการพิจารณาจำนวน 17 คน โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์ ได้คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายทองอินทร์ พรหมวิชัย และ นายประสงค์ ปัญธิยา ทั้งนี้ ผู้ไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณายกย่องให้เป็นพ่อตัวอย่างระดับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นพ่อที่ดี มีผลงานเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ ซึ่งมีจำนวน 15 คน
นายทองอินทร์ พรหมวิชัย อายุ 87 ปี เป็นราษฏร หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาชีพเกษตรกร มีบุตร 7 คน เป็นบุคคลที่อบรมเลี้ยงดูบุตรทุกคนให้เป็นคนดีตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลธรรม มีคุณธรรม ยึดถือจารีตประเพณีอันดีงาม สั่งสอนให้บุตรรู้จักประหยัด อดออม ยึดมั่นในประชาธิปไตย ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โดยปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก
นายประสงค์ ปัญธิยา อายุ 63 ปี เป็นราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร 2 คน ได้ยึดถืออุดมการณ์ “ทำดี เพื่อความดี” ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก สอนให้ลูกทุกคนทำดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ยึดถือกฎแห่งกรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดยการริเริ่มของ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อและประกอบกิจกรรมเพื่อพ่อ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะพ่อและเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมือง โดยการจัดงานในปีนี้ นับเป็นปีที่ 34
 
29 สิงหาคม 2556 , 17:09 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่