รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแบบไร้รอยต่อ
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามระบบบริการ 10 สาขาอย่างเต็มรูปแบบจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายการทำเขตบริการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลประชาชนให้ดีขึ้น โดยการวัดผลแสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้รับการดูแลมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น โรคกระดูก การผ่าตัดสมอง เด็กแรกเกิด สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการใช้บริการและการรักษาลงได้ เช่น การรอผ่าตัด นอกจากนี้ ยังต้องเพิ่มการบริการและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะจะได้ไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นวิธีการบริหารอีกแบบหนึ่ง
การพัฒนาระบบบริการตามแผน การพัฒนาระบบบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้อาศัยกลไกการวางแผนที่สอดคล้องกับระบบการส่งต่อที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือจัดทำโดยผู้บริหารมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ทำให้ โรงพยาบาลสามารถประหยัดงบประมาณในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นศูนย์สำรองเตียง ปีละประมาณ 35 ล้านบาท
 
30 สิงหาคม 2556 , 16:36 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่