โครงการชลประทานเชียงใหม่ สรุปผลสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

  
     โครงการชลประทานเชียงใหม่ สรุปผล การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 155 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้งานได้ประมาณ 131 ล้านลูกบาศก์เมตร
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สรุปผลสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำรวมกันเท่ากับ 155.08 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของความจุอ่าง สามารถใช้งานได้ประมาณ 131 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 24 ของความจุอ่าง สามารถรองรับน้ำได้อีก 372 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน แผนการปลูกพืชทั้งหมด 338,000 ไร่ ปัจจุบัน มีการปลูกพืชไปแล้วประมาณ 285,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84 โดยปลูกข้าวไปแล้ว ร้อยละ 76 พืชไร่ พืชผัก ประมาณร้อยละ 83 ไม้ผลและพืชอื่นๆ ปลูกไปแล้ว ร้อยละ100
ด้านนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้คอยติดตามการปลูกพืชในหน้าแล้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวจะมีอย่างต่อเนื่องแน่นอน โดยให้นายอำเภอใช้ข้อมูลจากการ Zoning มาประกอบการตัดสินใจในการเพาะปลูก
สำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำอยู่ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่าง ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี 4 แห่งที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 90 ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อ่างเก็บน้ำแม่ออน อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น และอ่างเก็บน้ำสันหนอง ทั้ง 4 แห่ง ได้มีแผนการระบายน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยรองรับสถานการณ์อุทกภัย และเพื่อความปลอดภัยของเขื่อน จึงได้มีการระบายน้ำ
 
30 สิงหาคม 2556 , 17:29 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่