พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ สรุปมาตรการประหยัดพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหน่วยงานที่เหลือ ให้กรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ให้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2556 เพื่อดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมชี้แจง โดยเชิญอาจารย์จากวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาอธิบายถึงการประหยัดพลังงาน และได้ดำเนินการอบรมชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูล ลงในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th นอกจากนี้ ยังมีการออกไปติดตามของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 164 หน่วยงาน ด้วย
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 มีคะแนนอยู่ที่ 1.79 อยู่ในลำดับที่ 72 ของประเทศ และยังมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลลงในเว็บไซต์ อีกจำนวน 45 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จำนวน 21 หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 9 การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จ และได้คะแนนสูงซึ่งเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือ ทั้ง 164 หน่วยงานช่วยกันดำเนินงานรายงานผล ผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ให้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2556
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตามกำหนดระยะเวลาด้วย
ส่วนข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกันยายน 2556 ขอให้รายงานภายในเดือนตุลาคม 2556 ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112034 หรือ chiangmai@energy.mail.go.th
 
30 สิงหาคม 2556 , 20:09 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่